English
16/11/2012 09:59
Góp ý dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992

Tại buổi thảo luận ở Hội trường về dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 của Quốc hội ngày 16 tháng 11 năm 2012, Đại biểu Quốc hội Trần Văn Bản, Ủy viên ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc hội - Chủ tịch Trung ương hội Đông y Việt Nam đã phát biểu góp ý dự thảo sửa đổi Hiến pháp.

Đại biểu Trần Văn Bản phát biểu góp ý dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992

 

Kính thưa: Quốc hội

Qua nghiên cứu dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 của Quốc hội, cơ bản tôi nhất trí với dự thảo của Ủy ban sửa đổi Hiến pháp; xin góp ý một số vấn đề sau: 

Về sự cần thiết sửa đổi Hiến pháp năm 1992:

 

Hiến pháp năm 1992 được ban hành trong bối cảnh những năm đầu thực hiện công cuộc đổi mới đất nước do Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI của Đảng đề ra và thể chế hóa Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội năm 1991. Đến nay qua 20 năm thực hiện Hiến pháp năm 1992, đất nước ta đã có nhiều thay đổi, đã tham gia vào tổ chức thương mại quốc tế WTO, tình hình quốc tế có nhiều biến đổi sâu sắc khá phức tạp.

Vì vậy việc sửa đổi Hiến pháp năm 1992 là cần thiết để đảm bảo đồng bộ tính pháp lý cả kinh tế và chính trị, xây dựng Nhà nước pháp quyền, hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, bảo đảm quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân, xây dựng và bảo vệ tổ quốc, tích cực và chủ động hội nhập quốc tế.

 

           Tôi xin góp ý một số vấn đề cụ thể sau:

CHƯƠNG II

QUYỀN CON NGƯỜI, QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CƠ BẢN CỦA CÔNG DÂN

 

Điều 17 (sửa đổi, bổ sung Điều 52)

Khoản 2. Không ai bị phân biệt đối xử trong đời sống chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội vì bất kỳ lý do nào. Theo tôi nên bỏ cụm từ “vì bất kỳ lý do nào”

Vì: “Không ai bị phân biệt đối xử trong đời sống chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội” là đã bao hàm đầy đủ ý nghĩa; đồng thời tránh mâu thuẫn với khoản 3 của Điều này.

 Điều 18 (sửa đổi, bổ sung Điều 49)

Khoản 3. Công dân Việt Nam không thể bị trục xuất khỏi lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và giao nộp cho “Nhà” nước khác.

Đề nghị bỏ chữ “Nhà” để phạm vi rộng hơn, vì ngoài yêu cầu của Nhà nước vẫn còn những tổ chức khác yêu cầu thì lúc đó sẽ rất khó cho chúng ta, đồng thời cần làm rõ chủ thể trong câu văn; do đó cần bổ xung, chỉnh sửa cho đầy đủ và toàn diện hơn, cụ thể là:

3. Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam bảo hộ công dân Việt Nam, công dân Việt Nam không thể bị trục xuất khỏi lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và giao nộp cho nước khác.

 Điều 24 (sửa đổi, bổ sung Điều 73)

Khoản 1: “Mọi người có quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở.?

Cụm từ này chưa rõ nghĩa, sẽ rất khó thực hiện; đồng thời tại Điều 37 nhiều nội dung có thể bổ trợ cho nhau để làm rõ nghĩa.

Theo tôi nên gộp 2 điều này thành 1 Điều và bổ xung, chỉnh sửa như sau:

1. Công dân có quyền có nơi ở hợp pháp, có quyền được bảo vệ, bất khả xâm phạm về chỗ ở.

2. Nhà nước có chính sách tạo điều kiện để công dân có nơi ở.

3. Không ai được tự ý vào chỗ ở của người khác nếu không được người đó đồng ý.

Việc khám xét chỗ ở do luật định.

 Điều 63 (sửa đổi, bổ sung của Điều 39 và Điều 40)

Khoản 1 ghi:…Phát triển nền Y học Việt Nam theo hướng kết hợp Y học hiện đại và Y học cổ truyền,…Tôi đề nghị thay cụm từ: “kết hợp Y học hiện đại và Y học cổ truyền” bằng cụm từ: “kết hợp Đông y và Tây y”.

Vì những lý do sau:

Dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam, năm 1946 Hội Đông y Trung ương và Hội Đông y các tỉnh ở Trung Bộ được thành lập.

Ngày 3 tháng 6 năm 1957 Chính phủ Quyết định tái thành lập Hội Đông y; sau đó tiếp tục thành lập Phòng Đông y, Viện nghiên cứu Đông y trực thuộc Bộ y tế và thành lập phòng Đông y, bệnh viện Đông y thuộc Ty y tế, Sở y tế các tỉnh thành phố ở miền Bắc.

Đảng và Nhà nước đã có các Chỉ thị, Nghị quyết chuyên đề về Đông y như:

- Chỉ thị 101/TTg ngày 15 tháng 3 năm 1961 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác Đông y.

- Chỉ thị 21-CP ngày 19 tháng 2 năm 1969 của Hội đồng Chính phủ về tăng cường công tác nghiên cứu Đông y, kết hợp Đông y và Tây y.

- Nghị quyết 22/ĐĐYT ngày 14 tháng 5 năm 1973 của Đảng đoàn Bộ y tế về việc chấn chỉnh công tác Đông y và kết hợp Đông y với Tây y…

Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh thường dùng danh từ Đông y trong các văn bản kể cả thư gửi cho cán bộ Ngành Y tế nhân ngày 27 tháng 2 năm 1955.

 Bác nói:…“Các cô, các chú nên chú trọng nghiên cứu và phối hợp thuốc Đông và thuốc Tây”.

Lý do có sự thay đổi từ “Đông y” thành “Y học cổ truyền” là do năm 1980 một số cán bộ, thầy thuốc e ngại sự nhầm lẫn giữa Đông y Việt Nam và Đông y Trung Quốc, do đó đã đề nghị đổi thành “Y học cổ truyền dân tộc”, sau đó rút gọn thành “Y học cổ truyền”.

Thực tế Đông y bao gồm 3 lĩnh vực:

1. Y học dân gian gồm các ông lang bà mế và nhân dân dùng các môn thuốc, bài thuốc, phương pháp chữa bệnh đơn giản để chữa một số chứng bệnh thông thường trong cộng đồng dân cư.

2. Y học cổ truyền gồm các Lương y có phương pháp chữa bệnh hoặc bài thuốc gia truyền trong gia đình, dòng tộc lưu truyền từ đời này sang đời khác.

3. Y học hàn lâm Đông y gồm những Lương y đã học các tư liệu Đông y kinh điển một cách hệ thống, có lý luận uyên thâm, có tay nghề cao (Y, nho, lý, số).

Nếu dùng cụm từ “Y học cổ truyền” thì chỉ đại diện được cho một nhóm đối tượng.

Mặt khác cụm từ: Y học hiện đại không có trong từ điển tiếng Việt.

Hiện tại các văn bản của Đảng và Nhà nước:

- Quyết định số 02/2001/QĐ- BTCCBCP, ngày 11 tháng 01 năm 2001 của Ban Tổ chức cán bộ Chính phủ đã quyết định Hội “Y học cổ truyền” lấy lại tên là Hội “Đông y”.

 - Chỉ thị 24/TC/TW ngày 4 tháng 7 năm 2008 của Ban Bí thư Trung ương Đảng cộng sản Việt Nam về phát triển nền Đông y và Hội Đông y Việt Nam trong tình hình mới.

Để phát huy hết nội lực của Đông y nước nhà, đồng thời phù hợp với các văn bản hiện hành của Đảng và Nhà nước; tôi đề nghị thay cụm từ: “kết hợp Y học hiện đại và Y học cổ truyền” bằng cụm từ: “kết hợp Đông y và Tây y” trong sửa đổi Hiến pháp.

Điều 64 (sửa đổi, bổ sung Điều 67)

 

Tôi nhất trí như dự thảo nhưng đề nghị sắp xếp đổi vị trí từ khoản 2 lên khoản 1 và khoản 1 xuống khoản 2.

CHƯƠNG X

 HỘI ĐỒNG BẦU CỬ QUỐC GIA, KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC  

Nên chia thành 2 chương vì hai chế định này không liên quan đến nhau:

 

Hội đồng bầu cử quốc gia nhằm hiến định địa vị pháp lý của Hội đồng bầu cử trung ương quy định trong Luật bầu cử hiện hành.

Việc thành lập Hội đồng bầu cử quốc gia nhằm góp phần thể hiện tính khách quan trong chỉ đạo tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân.

Kiểm toán là cơ quan do Quốc hội thành lập, hoạt động độc lập và chỉ tuân theo pháp luật, có chức năng kiểm toán việc quản lý, sử dụng nguồn lực tài chính và tài sản quốc gia.

Vì những lý do trên tôi đề nghị tách thành 2 chương riêng, bố cục như sau:

  CHƯƠNG X

HỘI ĐỒNG BẦU CỬ QUỐC GIA

Gồm các Điều 121 và Điều 122 như trong dự thảo.

CHƯƠNG XI

KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC

 

Gồm các Điều 123 và 124 trong dự thảo; riêng Điều 124 khoản 2 cần qui định rõ thời gian báo cáo của Tổng kiểm toán vì Kiểm toán Nhà nước là cơ quan có vai trò quan trọng trong quản trị quốc gia, thông qua các hoạt động nghiệp vụ để đảm bảo hiệu lực, hiệu quả và tính minh bạch trong hoạt động của các cơ quan tổ chức sử dụng ngân sách, tiền và tài sản nhà nước.

Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội cần phải nắm bắt kịp thời, sử dụng những công cụ của mình để giám sát việc thực thi pháp luật, để bảo đảm an ninh kinh tế - chính trị - xã hội.

Vì vậy trong luật phải qui định rõ thời gian báo cáo Quốc hội; tôi đề nghị bổ xung chỉnh sửa khoản 2 điều 124 như sau:

2. Tổng Kiểm toán Nhà nước báo cáo Quốc hội một năm 2 lần trong kỳ họp Quốc hội và 2 lần trong kỳ họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Về việc ban hành Nghị quyết lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 theo tôi là cần thiết.

 Xin trân trọng cảm ơn Quốc hội./.

 

 

 

 

 

 

Xuân Thủy
Share on Facebook   Share on Twitter Share on Google Share on Buzz        Quay lại   Gửi mail   In trang này   Về đầu trang
Danh mục
Bài đọc nhiều nhất
ĐIỀU LỆ (SỬA ĐỔI, BỔ SUNG) HỘI ĐÔNG Y VIỆT NAM
Chương trình đào tạo các lớp Lương y
Giới thiệu chung về Hội Đông y Việt nam
Số người trup cập
Lượt truy cập
0569279
Khách online 1
Trang Thông tin điện tử Trung ương Hội Đông y Việt Nam
Giấy phép số 164/GP-TTĐT cấp ngày 08/09/2011 của Cục Quản lý Phát thanh Truyền hình và Thông tin điện tử -
Bộ Thông tin và Truyền thông
Địa chỉ: 19 Phố Tông Đản, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại: (84-4)3.935.0572 - Fax: (84-4)3.934.9067 - Email: info@votma.org.vn
Powered by: Trung tâm Thông tin - Bộ Nội vụ 
Địa chỉ: Số 8 Tôn Thất Thuyết, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: (84-4)62821016 - Fax (84-4)39740617 
Email: websitemaster@moha.gov.vn